Taalverdediging

Het Tweede kamerlid Maarten Haverkamp van het CDA maakt zich in schriftelijke vragen druk om de ‘verengelsing’ van Schiphol. Er staan daar namelijk bordjes met alleen maar Engelse teksten. Parking en toilets bijvoorbeeld. Je kunt je afvragen of een volksvertegenwoordiger zich hier druk om moet maken. Maar interessanter is het, dat Havermans op deze wantoestanden opmerkzaam is gemaakt door de stichting Taalverdediging.
      Wat nu is de stichting Taalverdediging.
      Dat is een streng nationalistische beweging , die er merkwaardige ideëen op nahoudt.
Ik geef u een paar voorbeelden van de statutaire doelstellingen:

-- Het gehele openbare leven in Nederland dient zich in het Nederlands af te spelen.
-- Al het onderwijs in Nederland moet in het Nederlands gegeven worden.
-- Het moet wettelijk verboden worden in Nederland te adverteren in een vreemde taal, zonder de Nederlandse vertaling erbij te vermelden.
-- Alle geschriften en aanduidingen op Nederlands grondgebied dienen uitsluitend in het Nederlands te zijn gesteld. 
-- Vreemdelingen (ook Engelstaligen) die zich in ons land willen vestigen of die zich reeds in ons land gevestigd hebben, moeten contractueel verplicht worden onze taal te leren, waarna er na een vast te stellen tijdsduur een taalexamen moet worden afgelegd.Ik heb ze gevraagd wat er met mensen gebeurt, die voor dit examen zakken
.

De stichting geeft ook een boekje uit onder de titel “ ’k heb u lief mijn Nederlands”.
      Daarin worden Nederlandse vertalingen gegeven voor woorden, die uit het Engels komen. Men schrijft erbij, dat het niet gaat om woorden als rail die geheel ingeburgerd zijn.
      Ik geef u nu enkele woorden, die kennelijk niet geheel ingeburgerd zijn, want ze staan allemaal in dat boekje.